Filter tovaru Doprava
1,90 € pri objednávke nad 30,00 € ZADARMO pri objednávke nad 49,00 €

Všeobecné pravidlá súťaží

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ USPORIADANÝCH NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH USPORIADATEĽOM JasomVino.sk

 

1. USPORIADATEĽ

Usporiadateľom súťaže na sociálnych sieťach Facebook a Instagram je stránka: JasomVino.sk (ďalej len „Súťaž") a zastupuje spoločnosť Wine Group s.r.o., so sídlom na Hradská 67/49, 900 82 Blatné, IČO: 50124382, IČ DPH: SK2120186629, DIČ: 2120186629, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel: Sro, vložka č. 108654/B (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu. Súťaž je oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len "Súťažný príspevok") na profile JasomVino.sk na sociálnych sietach Facebook/Instagram. Súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnym sieťam. Účastník Súťaže si je vedomý, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi Súťaže a nie sociálnej sieti Facebook ani Instagram.2. TRVANIE SÚŤAŽE

 

Trvanie súťaže je oznámené v súťažnom príspevku na sociálnej sieti Facebook/Instagram.

 

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

 

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

 

• s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky

• ktorá má viac ako 18 rokov

• ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:

• zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"

• osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 

4. PODMIENKY SÚŤAŽE

 

Do súťaže sa používateľ zapojí podľa pravidiel, ktoré budú stanovené v Súťažnom príspevku. Každý súťažiaci sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba raz (ak to nie je vyslovene uvedené v Súťažnom príspevku inak). Zvyčajne pridaním iba jedného komentára alebo nahratím jednej fotografie. Súťažiaci má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania Súťaže splní podmienky Súťaže uvedené v Súťažnom príspevku. Usporiadateľ vyžrebuje najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia termínu súťaže celkom taký počet výhercov, ako je uvedené v Súťažnom príspevku. Usporiadateľ po vyžrebovaní posúdi, či vyžrebovaný Účastník splnil podmienky Súťaže uvedené v súťažnom príspevku. V prípade ich nesplnenia vyžrebuje Usporiadateľ náhradného výhercu. Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 

5. VÝHRA A ODOVZDANIE VÝHRY

 

Predmet výhry je uvedený v Súťažnom príspevku. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný súkromnou správou na Facebooku/Instagrame. Odovzdanie výhry zabezpečí Usporiadateľ prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, pokiaľ sa s výhercom nedohodne inak. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená Usporiadateľom Súťaže. Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

 

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže, si Usporiadateľ vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, prehlásiť oznámenie zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť súťažiacim, ktorí sa súťaže zúčastňujú v rozpore s dobrými mravmi. Usporiadateľ nezodpovedá za to, že výherca uviedol nesprávnu adresu. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, pokiaľ tieto dôvody nespočívajú na strane Usporiadateľa. V prípade, že si výherca neprevezme v riadnom termíne svoju výhru, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa. V prípade, že bude mať Usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto jednaniu dôjde, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený, to platí tiež v prípade iného jednania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla, či mohla pomôcť k výhre iným spôsobom, ktorý je tiež v rozpore so súťažnými pravidlami či dobrými mravmi. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže aj v jej priebehu bez predchádzajúceho upozornenia.

7. OSOBNÉ ÚDAJE


Súťažiaci zapojením do súťaže dobrovoľne poskytuje organizátorovi osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) a udeľuje súhlas v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov k spracúvaniu osobných údajov – mena, priezviska a e-mailového kontaktu súťažiaceho – za účelom vykonávania marketingových činností organizátorom. Súčasne súhlasí s využitím svojej e-mailovej adresy za účelom doručovania informácií komerčnej komunikácie od organizátora. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a tento môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného organizátorovi.

Podrobné informácie ohľadne ochrany osobných údajov sú uvedené na https://www.jasomvino.sk/ochrana-osobnych-udajov


8. DANE

 

Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

 

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.8.2020

 

Platné od: 01.08.2020, verzia: 1.0